Gebiedscollectief Noordoost-Twente

Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over GLB, factsheets, het nieuwe subsidieproces en de "Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.".

 

Rapport Ecogroen

Het rapport van Ecogroen is beschikbaar. Klik hier voor de kaart met beoordelingen.

 

Factsheets

Factsheets met achtergrondinformatie over onder andere bemesting, weidevogels etc. Klik op één van onderstaande linken om de betreffende factsheet te openen. 

 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Vanaf 1 januari 2016 gaat het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) onder pijler 2 ruimte bieden voor het subsidiëren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en waterbeheer via een collectieve benadering. Deze aanpak biedt veel mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het ANLb. Collectieven in de vorm van groepen van boeren en andere agrarische grondgebruikers gaan een belangrijke rol spelen in het nieuwe subsidiestelsel: zij zijn eindbegunstigde (en daarmee eindverantwoordelijk) voor de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De uitvoering van het ANLb wordt door het gebied georganiseerd, waardoor er meer samenhang in beheer komt en daarmee de beheerkwaliteit en de ecologische kwaliteit in het gebied verbeterd. Ook de inpasbaarheid van het beheer in de agrarische bedrijfsvoering kan verbeterd worden, waardoor er ruimte is voor ondernemerschap van boeren en afspraken duurzaam worden vastgelegd.

Daarom is in november 2013 het “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” opgericht. "Gebiedscollectief Noordoost-Twente" gaat per 1 januari 2015 verder als "Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente UA".

 

“Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. ”

Vanaf 2016 maakt de overheid geen afspraken meer met de individuele grondgebruikers, maar met het agrarisch collectief. Voor Noordoost-Twente is dit de “Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente UA”. Die ‘voordeurafspraken’ gaan over de gewenste prestaties, bijvoorbeeld in termen van aantallen hectares weidevogelbeheer of kilometers houtsingel. Bij die voordeurafspraken moet voldoende ruimte zijn voor regionaal maatwerk bij het maken van (achterdeur)afspraken met de individuele deelnemers.

Het agrarisch collectief ziet toe op de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied, controleert en sanctioneert indien nodig en regelt de betalingen. Ook is de “Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente UA” verantwoordelijk, samen met andere gebiedspartners, voor het opstellen van het gebiedsplan Noordoost-Twente.

Wellicht kunnen leden van de “Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente UA” in de toekomst ook voor vergroening (pijler 1: directe betalingen en vergroening) bij het collectief terecht. Dit dient echter de komende periode nog verder uitgewerkt te worden. Indien dit aan de orde is / komt, worden leden hierover uiteraard geïnformeerd.

 

Stappen gebiedsaanvraag

  1. Natuurgebiedsplan (beleidskader);
  2. Beheerstrategie;
  3. Voorintekening;
  4. Beheerplan;
  5. Gebiedsaanvraag;
  6. Definitieve afsluiting beheercontracten.